باغ ما

باغ ما خوب بود  اما لاله هایش پژمرده شد . لاله های سرخ وسفیدش

 چون علف های هرز در میانشان بود . و روزی لاله هارا غصب می کردند

  قناریها وبلبل ها حق آواز وپرواز نداشتند چون که باغبانان خمشگین بر آن ها می تاختند

همه اهل باغ ما غمگین شدند واثری از لبخند بر لب هایشان نبود

بعضی از بلبل ها وقناری های به باغ های دیگر رفتند اما لاله ها همچنان اسیر خاک بودند

واسیر باغبان ها

...............................

                              ...............................

                                                             .........................

                                                                                       ............................

/ 0 نظر / 37 بازدید